Administratorem danych osobowych jest Firma Usługowa Domserwis S.C, z siedzibą przy ul. Przy Rondzie 55/2, 31-547 Kraków, Tel. +48 604-527-152, e-mail biuro@domserwis-dom.pl. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, stan zdrowia.
Dostęp do Twoich danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy firmy Domserwis. Dane mogą być przekazywane dalej wyłącznie w celu powiązanym z realizacją umów. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji umowy.
Masz prawo do żądania od Domserwis dostępu do przekazanych danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji umowy. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w trakcie trwania umowy.
W tym okresie przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na rzecz osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest osobą niesamodzielną życiowo. W związku z tym, dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 litera b) d) i f) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu odpowiedzi na kontakt.
Zawsze w razie wątpliwości odnośnie swoich danych możesz skontaktować się z naszym biurem.
Jednocześnie informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).
Dane są zbierane na podstawie art. 6 ust.1 litera b, d lub f z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu odpowiedzi na kontakt.
WAŻNE! Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jakąś szczególną sytuacją, w której się znalazłeś/aś – wobec przetwarzania danych osobowych opartych na prawnie usprawiedliwionych celach. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.